Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 21. februára 2014 vydalo Informáciu č. 6 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa realizácie projektu/projektov v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP (ďalej len „Zmluva“) z prostriedkov poskytnutých v rámci štrukturálnych fondov  a kohézneho fondu v programovom období 2007-2013. Znenie Informácie nájdete v časti „Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa“.