Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.4 platnú od 01.02.2014.

Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

zapracovania zmien z aktualizácie Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 7.0, platnej od 01.02.2014

–      úprava postupu pre aplikovanie pravidiel systému predfinancovania, t.j. skrátenie lehôt na úhradu účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi a lehôt podania zúčtovania použitých prostriedkov predfinancovania na  RO (pri žiadostiach o platbu, ktoré obsahujú účtovné doklady vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej po nadobudnutí účinnosti zákona č. 9/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník);

–      použitie systému predfinancovania a zapracovanie špecifík  postupu aj pre prijímateľa – štátne rozpočtové organizácie;

–      zapracovanie použitia systému zálohovej platby a systému kombinácie zálohovej platby a refundácie, výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby projektu pre prijímateľa – štátne rozpočtové organizácie;

–      zapracovanie použitia kombinácie systému predfinancovania so systémom zálohovej platby, resp. systému predfinancovania, zálohovej platby a refundácie za podmienky jasne identifikovaných výdavkov určených pre jednotlivé systémy financovania, výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby projektu pre prijímateľa – štátne rozpočtové organizácie;

–      zapracovanie povinnosti prijímateľa týkajúce sa zúčtovania 50% /100 % z poskytnutej zálohovej platby najneskôr do 6 mesiacov/12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet;

–      aktualizácia postupu vysporiadania odvodu výnosu.

Zároveň prebehla aj aktualizácia príloh.

Viac podrobností nájdete na linke http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/.