V nadväznosti na aktualizovanú verziu 7.0. Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 s účinnosťou od 1.2.2014 vzniká povinnosť Platobnej jednotke MPRV SR informovať prijímateľa o prevode prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

Platobná jednotka MPRV SR si dovoľuje v tejto súvislosti informovať prijímateľov implementujúcich projekty s podporou Regionálneho operačného programu, že pravidelná informácia o úhradách žiadostí o platbu zo strany platobnej jednotky bude zverejňovaná na stránke http://www.ropka.sk/ v časti „Informácie platobnej jednotky“.