V nadväznosti na vydanie aktualizovanej verzie Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, verzie 7.0 účinnej od 1.2.2014 vydal Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Metodický pokyn k aktualizácii niektorých príloh Príručky pre prijímateľa.

Prijímateľ finančného príspevku v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR je povinný od 1.2.2014 používať aktualizovanú verziu Žiadosti o platbu a Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov na základe aktualizovaných Pokynov k vyplneniu žiadosti o platbu a Pokynov k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Všetky aktualizované dokumenty sú prílohou Metodického pokynu.

Metodický pokyn s aktualizovanými prílohami:

Metodicky pokyn c.1_2014 k PpP.pdf

Priloha_c.9a_Ziadost o platbu.xls

Priloha_c.9b_Pokyny k vyplneniu ZoP.pdf

Priloha_c.10a_Oznamenie o vysporiadani financnych vztahov.xls

Priloha_c.10b_Pokyny k vyplneniu OoVFV.pdf