Európska komisia dnes prijala európsky kódex správania podľa zásady partnerstva, ktorý od členských štátov vyžaduje, aby posilnili spoluprácu na národnej úrovni s orgánmi a partnermi, ktorí majú na starosti vynakladanie prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Cieľom je zlepšenie efektivity využívania európskych prostriedkov a uľahčenie zdieľania  informácií, skúseností a osvedčených postupov v programovom období 2014 – 2020.

Zásady sa týkajú nasledujúcich fondov: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).

Tento kódex je záväzným nariadením a vyžaduje od členských štátov uplatňovanie zásady partnerstva v plnej miere.

Ide napríklad o:

  • transparentnosť pri výbere partnerov zastupujúcich regionálne, miestne a iné verejné orgány, sociálnych a hospodárskych partnerov a subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť, ktorí sa majú vymenovať za riadnych členov monitorovacích výborov programov
  • poskytovanie príslušných informácií partnerom a dostatku času na konzultačný proces
  • zabezpečenie, aby sa partneri zapájali do všetkých fáz procesu, t. j. od prípravy cez realizáciu až po monitorovanie a hodnotenie programov
  • vytváranie priestoru na vzájomné informovanie a výmenu osvedčených postupov a inovačných prístupov.

Princíp partnerstva je jednou zo základných zásad riadenia vyžívania finančných prostriedkov EÚ a vyžaduje si úzku spoluprácu medzi verejnými orgánmi na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v členských štátoch ako aj so súkromným sektorom a inými zainteresovanými stranami.

Celá tlačová správa tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-5_sk.htm