Regionálna rozvojová agentúra Nitra  i v roku 2013 pokračovala v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou Združenia Termál a zabezpečovala externý manažment pri jej chode. MAS už po tretí krát získala dotáciu z finančného nástroja Nitrianskeho samosprávneho kraja LEADER NSK. Tento  nástroj je zameraný na integrovaný rozvoj vidieka realizovaný prostredníctvom podpory miestnych akčných skupín. V Termále sa rozhodli celý objem dotácií vo výške 22 345,53 Eur získaných v roku 2013 z rozpočtu NSK použiť na podporu budovania a propagácie cyklotrás. Z tejto sumy bolo podporených 6 projektov zameraných na vytýčenie a značenie cykloturistických trás v území Termálu, osadenie informačných tabúľ s podrobnou mapou cyklistických trás v každej z 11 obcí a tiež vydanie propagačných materiálov určených najmä pre lepšiu orientáciu cyklistov ale i návštevníkov regiónu.

MAS Združenia Termál tvorí 11 obcí – Bardoňovo, Čechy, Dedinka, Dolný Ohaj, Hul, Maňa, Podhájska, Pozba, Radava, Trávnica a Veľké Lovce. Toto územie sa rozprestiera medzi riekami Žitava a Hron. K jeho hlavným magnetom patria najmä termálne kúpaliská a množstvo pamiatok a prírodných zaujímavostí. Sieť cykloturistických trás, určených pre horské a cestné bicykle umožní každému návštevníkovi spoznať pamiatky, prírodné zákutia a rozhliadnuť sa z mnohých vyhliadkových miest na krajinu a jej malebné zákutia. Zrealizované projekty zabezpečia príjemný pobyt návštevníkov – cyklistov v Termále a prinesú im bohaté zážitky pri jazdení na nových značených cykloturistických trasách Termálu. Prínosom realizovaných aktivít je, že sa nebudovali nové spevnené plochy ale pri značení cyklotrás bola využitá  existujúca infraštruktúra.

Nová sieť cyklotrás v Termále, propagačné tabule s vyznačenými zaujímavosťami územia v každej z obcí a mapky cyklotrás, ktoré si každý cyklista môže vziať so sebou pre uľahčenie orientácie pri objavovaní krás územia Termálu zo svojho bicykla, sú výsledkom spolupráce MAS Združenia Termál a Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra.