PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.3 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie,…. viac informácií