Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko vyhlásila druhý ročník programu Nestlé pre vodu v krajine. Je zameraný na zvýšenie záujmu ľudí o vodu a zlepšenie životného prostredia ochranou vodných prvkov a zdrojov. Vybrané projekty budú podporené finančnou sumou v celkovej výške 29 000 eur.

Voda je atraktívnym prvkom v mestskom aj vidieckom prostredí.  Studne, fontány a jazierka dodávajú mestám aj menším obciam  charakteristický ráz. Popri riekach a potokoch vznikajú čoraz  obľúbenejšie priestory pre peších, korčuliarov aj cyklistov. Výzvou  súčasnosti je aj adaptácia krajiny na klimatické zmeny, ktorá súvisí aj s  efektívnou ochranou vodných zdrojov a ich manažmentom.

Cieľom programu je zvýšiť účasť miestnych  komunít na starostlivosti o vodné zdroje a prvky a podporiť šetrné  hospodárenie s vodou v krajine aj v budovách. Uzávierka prijímania žiadostí je 7. februára 2014.

„Program kladie dôraz na aktívnu účasť verejnosti a  dobrovoľníkov na aktivitách projektu – od etapy plánovania, cez  realizáciu až po následnú starostlivosť o vytvorené priestory a prvky.  Zároveň je nevyhnutnou súčasťou spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi  pozemkov, a tiež s odborníkmi a miestnymi autoritami,“ hovorí Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

O podporu z programu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie,  ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti  ochrany životného prostredia, kluby turistov či rybárske zväzy.  Žiadateľom môžu byť aj všetky školy, samosprávy miest a obcí, ako aj  nimi zriadené subjekty, ako napríklad centrá voľného času, zariadenia  pre seniorov, správcovia zelene a podobne.

Z programu je možné získať finančné prostriedky napr. na ochranu a  obnovu studničiek, prameňov vody a úpravu ich okolia, čistenie brehov a  nábreží vodných tokov, revitalizáciu a doplnenie brehových porastov,  obnovu a ochranu mokradí a malých vodných plôch. Okrem toho je možné  finančné prostriedky použiť na vybudovania udržateľného manažmentu  dažďovej vody, ako napríklad na vybudovanie dažďových záhrad, zberných  jazierok, odvedenia vody do vsaku a podpory infiltrácie vody cez  priepustné povrchy. Finančná podpora sa sústreďuje aj do úspory vody v  budovách, technických opatrení na zníženie spotreby úžitkovej aj pitnej  vody vo verejných budovách, školách a škôlkach. Súčasťou projektov môžu  byť aj informačné kampane a vzdelávacie aktivity pre miestnu verejnosť o  ochrane vody a jej efektívnom manažmente.

„V tomto ročníku programu predpokladáme podporu pre 10 – 12  projektov, na ktoré je určených spolu 29 000 eur. Maximálna výška grantu  je 2 500 eur,“ dodáva Martina B. Paulíková, programová manažérka  Nadácie Ekopolis. Podporené projekty budú zverejnené vo februári  2014 a  ich realizácia  prebehne od marca do konca októbra 2014.
V pilotnom  ročníku programu získalo podporu 5 projektov v celkovej sume 8 500 eur,  ktoré boli realizované od júna do konca novembra 2013.

Viac informácií:
Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis, 0949 266 151, ' + '') /*]]>*/

Zdroj informácie: http://www.ekopolis.sk/novinky/579-male-projekty-obcanov-na-ochra.html