V zmysle § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zadávateľ zákazky: Regionálna rozvojová agentúra Nitra, Akademická 4,  949 01 Nitra Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „tréning Princíp vedúceho partnera – lektor, projekt HUSKI II“.

Špecifikácia predmetu zákazky: lektorovanie tréningu Princíp vedúceho partnera, materiály pre účastníkov, texty do príručky v elektronickej forme. Popis tréningu je uvedený nižšie.

Tréning: Princíp vedúceho partnera

Miesto realizácie tréningu: Nitra

Termín realizácie tréningu:   25.novembra 2013

Predpokladaný počet účastníkov: 20

Obsahová náplň tréningu:

–         definícia princípu vedúceho partnera – právne, logické východisko, princíp vedúceho partnera v praxi – úlohy a zodpovednosť vedúceho partnera   od vzniku projektového zámeru po úspešné ukončenie projektu

–         zmluva o NFP, Dohoda o partnerstve

–         komunikacia s JTS a projektovými partnermi

–         koordinácia aktivít, časový harmonogram, rozpočet

–         monitorovanie realizácie projektu, modifikácie a zmeny projektu

–         zodpovednosť, výhody a nevýhody vedúceho partnera

Ukončenie tréningu formou praktického cvičenia:  modelové stretnutie projektového tímu                                cezhraničného projektu.

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 22. november 2013

V cenovej ponuke je potrebné uviesť v Eur v členení bez DPH, DPH a cena s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v návrhu ceny. Cenové ponuky musia byť doručené  e-mailom na adresu

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia cena.

Kontaktná osoba:

Ing. Dáša Mozdíková

Regionálna rozvojová agentúra Nitra

Akademická 4

949 01 Nitra

e-mail: ' + '') /*]]>*/

tel.: 0908 771 987