v zmysle § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zadávateľ zákazky: Regionálna rozvojová agentúra Nitra

Akademická 4

949 01 Nitra

ICO:37857436

Názov predmetu zákazky: tréning Princíp vedúceho partnera –  katering,  projekt HUSKI II

Špecifikácia predmetu zákazky: zabezpečenie kateringu pre cca 20 účastníkov tréningu Princíp vedúceho partnera v termíne 25.11.013 nasledovne: 1x obed vrátane nápoja, 2x coffea break (káva, čaj, minerálka, slané/sladké pečivo). Po uzavretí registrácie účastníkov pred realizáciou tréningu bude spresnený počet osôb. V cenovej ponuke je potrebné vyčísliť náklady na jedného účastníka a uviesť návrh jedál.

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 15.november 2013

V cenovej ponuke je potrebné uviesť v Eur v členení bez DPH, DPH a cena s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v návrhu ceny. Cenové ponuky musia byť doručené  e-mailom na adresu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

Kontaktná osoba:

Ing. Dáša Mozdíková

Regionálna rozvojová agentúra Nitra

Akademická 4

949 01 Nitra

e-mail: ' + '') /*]]>*/

tel.: 0908 771 987