Riadiaci Orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že v novembri 2013 nadobudol platnosť Dodatok č. 6 k Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj č. DM – 13/2013.

Dodatok č. 6 k Schéme pomoci de minimis OPBK. doc