Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov alokovaných na výzvu a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, navyšuje indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na výzvu č. OPBK/2013/1.1/10.

Bližšie informácie môžete nájsť tu.