Vláda SR na svojim 83.zasadnutí, konanom 13.11.2013 pod bodom 2 prerokovala a schválila:   Návrh Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 Číslo materiálu:  UV-27910/2013 Rezort: MF SR Rezortné číslo: MF/016518/2013-541 Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií Podnet: uznesenie vlády SR č. 528 zo dňa 11. 09. 2013, bod C.1 Rokovanie: 83/2013, 13.11.2013, 2. bod programu Č. uznesenia: 658/2013