Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe Oznámenia č. 93 zo dňa 23.9.2013, zverejnila nové formuláre žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len ŽoNFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre žiadateľov, ktorí začali verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb po 1 júli 2013.