Dňa 25. septembra 2013 vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerskou Nadáciou pre deti Slovenska druhé kolo výziev Fondu pre mimovládne organizácie. V tomto kole je na projekty mimovládnych organizácií v programe Aktívne občianstvo a inklúzia vyčlenených 1,406 milióna eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 4. decembra 2013.

2.výzva programu je zameraná na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia. Prierezovou prioritou programu je podpora projektov ktoré prispievajú k  predchádzaniu prejavov rasovej nenávisti a extrémizmu.

Sprostredkovateľom Fondu pre mimovládne organizácie v programe Aktívne občianstvo a inklúzia je Nadácia Ekopolis (www.ekopolis.sk) v partnerstve s Nadáciou SOCIA (www.socia.sk) a Nadáciou pre deti Slovenska (www.nds.sk).

V druhom kole výziev Fondu pre mimovládne organizácie budú prerozdelené finančné prostriedky vo výške 1 406 484 eur. Projekty je možné predkladať v rámci nasledovných troch oblastí podpory.

V oblasti aktívneho občianstva, ktorá je v správe Nadácie Ekopolis, je alokovaných  659 246 eur.
Projekty sa zaoberajú účasťou občanov na správe vecí verejných, prístupom k verejným informáciám na všetkých úrovniach, ale i témam ako sociálne nerovnosti a spoločenské vylúčenie.

V správe Nadácie Ekopolis je aj oblasť podpory zameraná na ochranu životného prostredia a klimatické zmeny. Na projekty, ktoré sa venujú zvyšovaniu environmentálneho povedomia, ale i podpore udržateľného rozvoja, je určených 265 677 eur.
Oblasť podpory detí a mládeže, na ktorú je vyčlenených 481 561 eur,  je v správe Nadácie pre deti Slovenska. Možným tématickým zameraním projektov je podpora aktívneho občianstva, či už v oblasti riešenia problémov detí a mladých ľudí, ale aj ich účasti na živote komunity. Ďalšou z tém je posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov.
Uzávierka prijímania žiadostí je 4. decembra 2013 a predpokladaný začiatok realizácie projektov je naplánovaný na marec 2014.

Nadácia Ekopolis spolu s partnermi bude záujemcov informovať prostredníctvom informačných seminárov, ktoré usporiada v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach v priebehu októbra 2013.

Kontakt:
Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, , 0908 565 464.