Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 24496/2013 zo dňa 6. 9. 2013 oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že v súlade s § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov sa menia formálne náležitosti výzvy č. 2013/OPRH/01, a to doplnením bodu 14 s nasledujúcim znením:

Bod 14. Maximálna výška pomoci a podpory na jednu žiadosť
Neaplikuje sa v prípade opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov.

Doplnenie výzvy č. 2013/OPRH/01 sa realizuje za účelom zabezpečenia súladu s § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.