Oznámenie č. 89 zo dňa 21.08.2013 (Výzva č. 2013/PRV/31) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 3399/2013, zo dňa 12.08. 2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 2.1 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení„