Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 28. 8. 2013 Usmernenie pre Prijímateľov k oprávnenosti výdavkov na zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky/školiaci materiál, školiace potreby a spotrebný materiál vo väzbe na stav implementácie projektu.

Cieľom predmetného Usmernenie je upozorniť Prijímateľov realizujúcich projekt v rámci operačného programu Vzdelávanie na dodržiavanie zásad oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k zrealizovaniu a uskutočneniu nákupu zariadenia/vybavenia, didaktických prostriedkov a spotrebného materiálu v aspekte na stav realizácie projektu a s tým spojené riziko vzniku neoprávnených výdavkov alebo korekcií.

Odporúčania pre prijímateľov NFP sú k dispozícii v Usmernení č. 6/2013 v rámci OPV.

Materiál je zverejnený aj v časti OP Vzdelávanie – Dokumenty pre prijímateľov.