Sociálna implementačná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky upozorňuje prijímateľov na aktualizáciu Vyhlásenia o začatí / ukončení realizácie projektu, ktoré je prijímateľ povinný predkladať buď na začiatku projektu pred začiatkom realizácie prvej aktivity, najneskôr však spolu s prvou Žiaďosťou o platbu. Prílohou vyhlásenia je podrobný Harmonogram aktivít projektu (Príloha č. 10f). V prípade ukončenia projektu je ho prijímateľ povinný zaslať na SIA do 10 dní od ukončenia realizácie všetkých aktivít, najneskôr spolu so záverečnou ŽoP.