Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v súlade s ustanovením č. 75 (Administratívna kontrola verejného obstarávania) Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 Verzia 4.7, si dovoľuje dať do pozornosti Metodický pokyn Centrálneho koordinačného orgánu č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania v znení jeho aktualizácií, ktorý s účinnosťou od 11. júla 2013 umožňuje udelenie ex-ante korekcií.

Dokument je dostupný na: http://www.nsrr.sk/dokumenty/metodicke-pokyny-cko/