Fond sociálneho rozvoja oznamuje žiadateľom o NFP zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01:

1.      V súlade s rozhodnutím RO pre OP ZaSI sa v nadväznosti na potreby žiadateľov a v záujme zvýšenia čerpania finančných prostriedkov mení podmienka udržateľnosti vytvorených pracovných miest zadefinovaná v prílohe č. 1 Príručky pre žiadateľa o NFP tj. v Špecifikách výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01, bod č. 7  Udržateľnosť pracovných miest. Znenie bodu „7. Udržateľnosť pracovných miest“ sa mení nasledovne:

7.    Udržateľnosť pracovných miest

Ak bol prijímateľovi poskytovaný nenávratný finančný príspevok na vytvorené pracovné miesto počas 12 mesiacov, prijímateľ je povinný udržať toto vytvorené pracovné miesto minimálne ďalšie 3 mesiace nasledujúce po ukončení podpory poskytovanej v rámci OP ZaSI. Ak bol prijímateľovi poskytovaný nenávratný finančný príspevok na vytvorené pracovné miesto viac ako 12 mesiacov, prijímateľ je povinný udržať dané vytvorené pracovné miesto minimálne ďalších 6 mesiacov po ukončení podpory poskytnutej z OP ZaSI na toto vytvorené pracovné miesto. V prípade, ak prijímateľ vytvorené pracovné miesto neudrží stanovenú dobu, bude povinný poskytnutý nenávratný finančný príspevok v pomernej časti (podľa dĺžky obdobia, počas ktorého nebolo vytvorené pracovné miesto v zmysle vyššie uvedeného udržané), vrátiť poskytovateľovi.

Definícia vytvorených pracovných miest a udržaných pracovných miest je uvedená v dokumente Výklad najpoužívanejších merateľných ukazovateľov projektov OP ZaSI, ktorý je prílohou výzvy.

2.    Mení sa text výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/01 v časti „KONANIE O ŽIADOSTIACH O NFP“:


„Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 2. 10. 2013.“