Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO1-13-1 pre Prioritnú os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd v súčasnosti pripravuje usmernenie, ktoré bude zverejnené v termíne do 23.08.2013, t.j. najneskôr v deň uzavretia predmetnej výzvy.

Cieľom usmernenia k uvedenej výzve bude navýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy a zároveň vykonať formálne úpravy vybraných vzorov príloh žiadosti o NFP, ako aj upraviť a spresniť dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1″.

V súvislosti so zverejnením usmernenia Riadiaci orgán predĺži termín uzávierky výzvy o minimálne 15 kalendárnych dní.

V tejto súvislosti odporúča Riadiaci orgán všetkým potenciálnym žiadateľom zdržať
sa odosielania svojich žiadostí o NFP vo verejnej časti ITMS ako aj v písomnej podobe na adresu Riadiaceho orgánu, a to až do termínu vydania pripravovaného usmernenia.