Nitriansky samosprávny kraj (NSK) podpísal s Miestnou akčnou skupinou Združenia Termál (MAS ZT) Zmluvy o poskytnutí dotácií na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja MAS Združenia Termál v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2013. Obe zmluvy boli podpísané dňa 1. augusta 2013, účinnosť nadobudli 3.augusta 2013.

MAS Termál získala pre rok 2013 dve dotácie: jednu pre opatrenia 1,2,3 vo výške 20 445,53 Eur. Tieto finančné prostriedky z rozpočtu NSK prispejú k rozvoju územia MAS a pomôžu zlepšiť a skvalitniť podmienky života miestnych obyvateľov ale i množstva turistov. Dotáciu môžu využiť a čerpať oprávnení koneční užívatelia z územia MAS ZT. Druhá dotácia pre opatrenie 4 nástroja LEADER NSK2 je vo výške 1 900 Eur a bude využitá pre podporu spolupráce MAS Termál s Miestnou akčnou skupinou Región Haná z Čiech.

V druhej polovici augusta 2013 bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre konečných užívateľov z územia MAS ZT v rámci opatrenia 1. Obnova obcí. Podrobnejšie informácie o výzve a jej podmienkach, tiež text výzvy vrátane povinných príloh nájdete po jej vyhlásení na stránke ' + '') /*]]>*/.

Miestna akčná skupina Združenia Termál spolupracuje pri implementácií Integrovanej stratégie miestneho rozvoja MAS Združenia Termál už tretí rok s Regionálnou rozvojovou agentúrou Nitra.