v zmysle § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zadávateľ zákazky: Regionálna rozvojová agentúra Nitra, Akademická 4,  949 01 Nitra Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky “tréning Projektový manažment –  katering,  projekt HUSKI II“.

Špecifikácia predmetu zákazky: zabezpečenie kateringu pre cca 30 účastníkov tréningu Projektový manažment v termíne 25.-27.9.013 nasledovne: na každý deň 1x obed vrátane nápoja, 2x coffea break (káva, čaj, minerálka, slané/sladké pečivo). Prosím zašlite i návrh jedál na každý deň. Po uzavretí registrácie účastníkov pred realizáciou tréningu bude upresnený počet osôb.

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 11. september 2013

V cenovej ponuke je potrebné uviesť v Eur v členení bez DPH, DPH a cena s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v návrhu ceny. Cenové ponuky musia byť doručené  e-mailom na adresu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

Kontaktná osoba:
Ing. Dáša Mozdíková
Regionálna rozvojová agentúra Nitra
Akademická 4
949 01 Nitra
e-mail: var username = "mozdikova"; var hostname = "rra-nitra.sk";document.write('' + username + '@' + hostname + '') /*]]>*/">
tel.: 0908 771 987

Projekt: Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť
Akronym: HUSKI II
Kód projektu: HUSK/1101/1.5.1/0197