v zmysle § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zadávateľ zákazky: Regionálna rozvojová agentúra Nitra, Akademická 4,  949 01 Nitra Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky “tréning Projektový manažment – miestnosť a technické vybavenie, projekt HUSKI II“.

Špecifikácia predmetu zákazky: prenájom miestnosti (pre 30 osôb) a technického vybavenia (dataprojektor, mikrofón, prístup k internetu)  pre realizáciu tréningu projektového manažmentu v termíne 25.-27.septembra 2013 (9 hodín denne).

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 10. september 2013

V cenovej ponuke je potrebné uviesť v Eur v členení bez DPH, DPH a cena s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v návrhu ceny. Cenové ponuky musia byť doručené  e-mailom na adresu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

Kontaktná osoba:

Ing. Dáša Mozdíková

Regionálna rozvojová agentúra Nitra

Akademická 4

949 01 Nitra

e-mail:

tel.: 0908 771 987

Projekt: Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť
Akronym: HUSKI II
Kód projektu: HUSK/1101/1.5.1/0197