v zmysle § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Zadávateľ zákazky: Regionálna rozvojová agentúra Nitra, Akademická 4,  949 01 Nitra Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „tréning Projektový manažment – lektor, projekt HUSKI II“.


Špecifikácia predmetu zákazky: lektorovanie tréningu Projektový manažment, materiály pre účastníkov, texty do príručky v elektronickej forme. Popis tréningu je uvedený nižšie.
Tréning: Projektový manažment (metodika implementácie projektov)

Miesto realizácie tréningu: Nitra
Termín realizácie tréningu:   25.-27.septembra 2013
Dĺžka trvania: 3 dni, každý deň celodenná výučba vrátane obeda a dvoch menších prestávok
Predpokladaný počet účastníkov: 30

Obsahová náplň tréningu:

  • podklady, z ktorých sa vychádza pri implementácií projektu: schválený formulár, zmluvy o NFP a národnom spolufinancovaní, partnerská dohoda, príručka pre prijímateľa, pravidlá programu – čo si pozrieť predtým než začnem realizovať aktivity projektu
  • úspešné manažovanie projektu –  základné faktory, ktoré ovplyvňujú implementáciu
  • najčastejšie sa vyskytujúce chyby
  • implementácia medzinárodného projektu, úloha jednotlivých projektových partnerov, administrácia projektu, časové zosúladenie aktivít – harmonogram, zmeny
  • monitorovacie správy, hodnotenie projekt
  • publicita a diseminácia výsledkov projektu
  • interná a externá komunikácia, budovanie tímu a jeho riadenie
  • projektové účtovníctvo a finančné riadenie projektu, oprávnenosť výdavkov, žiadosť o platbu

Ukončenie tréningu formou praktického cvičenia: spracovanie žiadosti o platbu alebo monitorovacej správy podľa aktuálne platných pravidiel Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika 2007 – 2013.
Tréning je realizovaný v rámci schváleného projektu z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika 2007 – 2013, preto je zámerom, aby tréning bol obsahovo špecificky orientovaný na informácie a údaje o implementácií projektov špecificky z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika 2007 – 2013.

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 10. september 2013

V cenovej ponuke je potrebné uviesť v Eur v členení bez DPH, DPH a cena s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v návrhu ceny. Cenové ponuky musia byť doručené  e-mailom na adresu
Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia cena.


Kontaktná osoba:
Ing. Dáša Mozdíková
Regionálna rozvojová agentúra Nitra
Akademická 4
949 01 Nitra
e-mail: var username = "mozdikova"; var hostname = "rra-nitra.sk";document.write('' + username + '@' + hostname + '') /*]]>*/">
tel.: 0908 771 987


Projekt: Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť
Akronym: HUSKI II
Kód projektu: HUSK/1101/1.5.1/0197