Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie vydalo dňa 31. júla 2013 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1.

Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

  • upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1,
  • upraviť vybrané prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
  • upraviť znenie vysvetliviek k povinným prílohám v „Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-12-1″,
  • upraviť znenie „Definície oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“.

Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil na 30. 08. 2013.

Bližšie informácie môžete nájsť tu.