Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 30. júla 2013 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike, kód výzvy KaHR-21SP-1301.

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 21SP – 1301.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 21SP – 1301;

– Príloha č. 15a ŽoNFP – Krycí list správy z energetického auditu.

Bližšie informácie môžete nájsť tu.