Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 1. augusta 2013 tretie usmernenie k výzve Elektronizácia služieb miest – „eMestá“, kód: OPIS-2013/1.2/05.

Cieľom usmernenia k výzve na predkladanie žiadostí o NFP je spresnenie definícií v dokumente s ktorými sa odstránili formálne nedostatky v prílohe (Príloha A.1), ktoré sú uvedené formou sledovania zmien.

Bližšie informácie môžete nájsť tu.