Za účasti predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja i primátora mesta Nitra hodnotilo SO/RO pre ROP koncom mája v Nitre výsledky realizácie decentralizovaných opatrení na území kraja.

V samostatnom bloku konferencie prezentovali výsledky svojej práce aj regionálne rozvojové agentúry sídliace v Nitrianskom samosprávnom kraji.

RRA v nitrianskom kraji počas uplynulého programového obdobia spolu vypracovali vyše 700 projektov. Z toho bolo takmer 350 investičných projektov, ktorých celková hodnota presiahla 67 mil. EUR.

Súčasťou programu bol aj informačný blok venovaný novému programovému obdobiu – predovšetkým novému integrovanému prístupu k regionálnemu operačnému programu na roky 2014 -2020.

Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva, Oddelenia prípravy programov regionálneho rozvoja, prezentovali aktuálny stav pri príprave metodiky pre nové integrované stratégie regionálneho rozvoja, ktoré v súčasnej dobe pripravujú jednotlivé samosprávne kraje.

V Nitrianskom samosprávnom kraji sa na jej príprave podieľajú aj regionálne rozvojové agentúry, ktoré vo svojom území pôsobnosti intenzívne komunikujú so samosprávou a zbierajú projektové zámery obcí ako východiskové podklady pre realizáciu integrovanej stratégie na nové programové obdobie.