Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernením sa nahrádza znenie aktualizácie č.6 v znení aktualizácie č.6a.

Usmernenie je dostupné tu. Prílohy k usmerneniu sú dostupné tu.