Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie vydalo dňa 28. júna 2013 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO7-12-1.

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je upraviť:

  • dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO7-12-1,
  • vybrané prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré boli predkladané vo forme čestného vyhlásenia a nahradiť ich dokumentmi preukazujúcimi splnenie podmienok poskytnutia pomoci už pri predkladaní žiadosti o NFP z dôvodu zabezpečenia efektívneho výkonu konania o žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO7-12-1,
  • znenie vysvetliviek k povinným prílohám v „Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO7-12-1″,
  • znenie „Definície oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO7-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“.

Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil na 31.07.2013.