Po ukončení zisťovacieho konania bolo vydané rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva životného prostredia SR, podľa ktorého sa zmena strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Úprava finančného plánu a indikatívnych regionálnych finančných alokácií OPZ, doplnenie core ukazovateľa do setu core ukazovateľov OPZ a formálna úprava OPZ týkajúca sa prechodu kompetencií CKO“ nebude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania môžete nájsť tu.