Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 10628/2013, zo dňa 11.07. 2013, zverejnila v časti: PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.2. / Výzva č. 2013/PRV/30 pozmenenú Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.2 „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“ Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov.

Zmena sa týkala Prílohy č. 1 Zoznam produktov Prílohy 1 Zmluvy o založení ES.