Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 stanovisko MPRV SR vydané k bodovaciemu kritériu č. 7 dňa 10. 07. 2013 pre výzvu č. 2013/PRV/28 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“.

Predmetné bodovacie kritérium č. 7 znie:

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)