Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 3139/2013-610, zo dňa 14.06. 2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.2. „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie  1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov“.