Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v zmysle § 36 ods. 6  zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala  v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 1 „ Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem“. Aktualizácia výzvy sa týka vypustenia textu „  Žiadateľ nesmie byť definovaný ako podnik v ťažkostiach. Usmernenie Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C 244/02). Podrobná informácia o podnikoch v ťažkostiach bola zverejnená dňa 19.11.2012 na webovom sídle PPA v časti : Projektové podpory/ PRV 2007 – 2013/ Podporné dokumenty“ uvedeného v ôsmej zarážke v  časti Upozornenie.