Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou je zmena e-mailovej adresy určenej na zrušenie rezervácie termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na: ' + '') /*]]>*/.