Fond sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia oznamuje žiadateľom o NFP zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01.

Do prílohy č. 1 príručky pre žiadateľa Špecifiká výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01, kapitola 1 Oprávnenosť výdavkov sa dopĺňajú medzi oprávnené výdavky aj výdavky na mobilné telefóny, doplnený text znie:

  • V skupine výdavkov 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby telekomunikačné poplatky (max. 4 mobilné telefóny, max. 65 €/mesiac)

Vzhľadom na povinnosť FSR pozastaviť (predĺžiť) výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia pomoci minimálne v dĺžke 15 dní, FSR upravuje v texte výzvy termín uzavretia výzvy nasledovne:
Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 10.06.2013.