Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredievyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os 1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ: 1.2: Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, kód výzvy: OPTP-PO1-13-1.

Dátum vyhlásenia výzvy: 24.05.2013

Dátum uzavretia výzvy:23.08.2013