Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2012 sa bude konať dňa 29. mája 2013 o 10.00 hod. v budove ústredia PPA na Dobrovičovej č. 9 v Bratislave. Na programe je prezentácia hlavných bodov Výročnej správy PPA za rok 2012, stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe a stanoviská zúčastnených odborníkov z prerokovávanej oblasti. Na záver odpovedia zástupcovia PPA na otázky zástupcov verejnosti a novinárov, ktorí sa zúčastnia na odpočte.

Program verejného odpočtu

  • prezentácia hlavných bodov výročnej správy riaditeľom organizácie alebo ním povereným zástupcom
  • stanovisko MPRV SR k výročnej správe
  • stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti
  • otázky novinárov a verejnosti, na ktoré budú odpovedať zástupcovia organizácie a ministerstva.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)