Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán vydalo Usmernenie č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013. Usmernenie nadobudlo účinnosť dňa 24.4.2013 a je dostupné tu.