Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo aktualizovalo dňa 22. mája 2013 Programový manuál pre operačný program Zdravotníctvo, verzia 13.0.

Aktualizácia sa týka nasledovných oblastí:

  • Úprava tabuľky č.13 – Finančný plán Programového manuálu Operačného programu Zdravotníctvo na roky 2007 – 2013 podľa opatrení a zdrojov financovania (v EUR, vbežných cenách)
  • Úprava tabuľky č.15 – Prehľad kategorizácie pomoci zfondov na roky 2007 – 2013 za jednotlivé opatrenia
  • Aktualizácia Rozhodnutia Komisie kpravidlám uplatňovania štátnej pomoci
  • Úprava tabuľky č.9 – Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.1

Uvedené zmeny boli schválené Monitorovacím výborom pre Operačný program Zdravotníctvo na jeho VII. riadnom zasadnutí dňa 25.4.2013.

Programový manuál môžete nájsť tu.