Na Slovensku sa každoročne zvyšuje počet obyvateľov starších ako 60 rokov a v súčasnosti dosahuje takmer 980 tisíc. Ide o významnú skupinu populácie, preto je dôležité im venovať pozornosť. Prieskumy ukazujú, že takmer polovica seniorov má stále veľa záujmov a tiež prejavuje záujem o dianie vo svojom okolí. Okrem kontaktu s rodinnými príslušníkmi je pre väčšinu starších obyvateľov dôležitý pocit, že sú pre niekoho užitoční a že môžu aj naďalej žiť aktívne. Najväčšie obavy majú zo straty mobility, kontaktu so svetom a z izolácie. Napriek odchodu z pracovného prostredia by uvítali možnosť príležitostnej krátkodobej pracovnej či dobrovoľníckej aktivity, ktorá by pomohla zmierniť ich pocit sociálneho vylúčenia.

V rámci našich aktivít sa v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. dlhodobo snažíme reagovať na potreby seniorov prostredníctvom grantového programu Zelená pre seniorov. Doposiaľ sme v rámci neho podporili 170 projektov celkovou sumou 255 000 €.

V piatom ročníku programu sme na podporu projektov vyčlenenili celkovo 60 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 EUR. Grantový program je otvorený od 2. 4. 2013. Projekty je možné predložiť do uzávierky 2. 5. 2013, a to výlučne elektronicky, prostredníctvom online formulára.

V programe podporíme zmysluplné projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality seniorov a sú zamerané na:

  • vzdelávacie aktivity
  • sebarealizáciu seniorov
  • dobrovoľnícke aktivity
  • integračné aktivity

O podporu sa môžu uchádzať:

  • mimovládne organizácie
  • samosprávy
  • zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť
  • rozpočtové organizácie

Podrobné informácie o grantovom programe Zelená pre seniorov 2013