Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ 4.3: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom  priaznivým pre životné prostredie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte