Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom Programu v Slovenskej republike vyhlasujú dňa 3. apríla 2013 5. výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (FP) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU‑SK.

Termín elektronického predloženia žiadosti: 9. mája 2013 (do 14:00 hod.) prostredníctvom informačného systému IMIS 2007-2013.

Požadované dokumenty v papierovej forme musia byť zaslané poštou do 15. mája 2013 (pečiatka pošty) alebo doručené do podateľne VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32., Maďarsko do 15. M§ja 2013 do 12:00 hod.

Podrobnosti: http://www.husk-cbc.eu/sk/aktualna_vzva