Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 26. marca 2013 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom výzvy KaHR-31SP-1201.