Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj aktualizovalo „Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2013 operačný program Výskum a vývoj“ pre dopytovo orientované projekty (SORO – ASFEU).

Harmonogram môžete nájsť tu.