Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 31.1.2013 boli v sekcii Výzvy ROP uverejnené nasledovné výzvy: ROP-4.1a-2013/01 – Regenerácia sídel ROP – samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami; ROP-4.1c -2013/01 – Regenerácia sídel ROP – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami; ROP-5.1-2013/01 – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami.

Regenerácia sídel ROP – samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami

Regenerácia sídel ROP – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami