Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 21. decembra 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 3 – Cestovný ruch, opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Termín predkladania žiadostí je do 3.apríla 2013

Kód výzvy: KaHR-31SP-1201

Bližšie informácie sú dostupné na: http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-31sp-1201/139709s